top of page

BEDIENINGE - waardeur alles realiseer

Die gemeente  bestaan uit ‘n uitgebreide netwerk van bedieninge. Eie aan ‘n netwerk, is daar baie raakpunte tussen die verskillende bedieninge – geen bediening kan in ‘n netwerk op sy eie funksioneer nie.

 

Die bedieninge vorm wanneer ledemate volgens hul roeping en Geestelike gawes saam groepeer. Daar is gevolglik geen onderskeid tussen meer/minder Geestelike bedieninge nie, en ook nie meer/minder belangrike bedieninge nie.

bottom of page