MISSIE van BEDIENING VIR DIENSVERHOUDINGE

 

Die gemeente van Christus is ‘n verhoudingsgemeenskap in diens van één Koning, Jesus Christus. Die Bediening vir Diensverhoudinge het ‘n besondere roeping om in die gemeente hieraan gestalte te gee.

 

Missie

Om, in afhanklikheid en gehoorsaamheid aan God die Heilige Gees, die eenheid in die Liggaam van Christus meer en meer gestalte te laat kry in die uitleef van ons geloof sodat die onderlinge gemeenskap van gelowiges soos in Handelinge beskryf as die ware Kerk van Jesus Christus al meer in ons Geloofsgemeenskap sigbaar sal word. 

 

Ons streef dit na deur:

 

  • die Woord van God as primêre rigsnoer te gebruik vir die daarstelling en ontwikkeling van Diensverhoudinge in die gemeente

 

  • vanuit ‘n Koninkryksperspektief verantwoordelikheid te neem om die Liggaam van Christus saam met die ander bedieninge, die Kerkraad en elke ledemaat van die liggaam op te bou

 

  • almal saam ernstig te vra na die Wil van God in die gemeente

 

  • elkeen se gawes ernstig op te neem en ruimte te maak daarvoor dat dit binne die gemeente en vanuit elkeen se roeping ten volle funksioneer

 

  • geroepe bedieningsleiers te bemagtig om hul amp volledig te kan vervul

 

  • goeie rentmeesters te wees wat verantwoordbaar voor God en ons mede-gelowiges werk

 

met as kern-uitgangspunt die Bybelse beginsel van

“Almal gelyk onder één Hoof”